درباره ما


ما به شکل گیری ارتباطات بین المللی کمک می کنیم!


تی اکسـپرس یـک شـرکت پیشـرو در ارائـه سـرویس های حمـل سـریع بیـن الملـل می باشـد کـه مســئولیت صادرات و واردات ســریع اسناد،مدارک، بســته ها و بارهــای تجــاری شــما را در شــبکه بیــن الملــل تحــت اکوسیســتم لجســتیک بــر عهــده دارد. اکوسیســتم لجســتیک هلدینــگ فاخــر با بیــش از 60 ســال تجربــه در زمینــه لجســتیک بــه بیــش از 1000 نقطــه در سراســر کشــور خدمــات ارائــه می دهــد. مــا خدمــات و راهکارهای لجستیک بین الملل را بــرای افراد،کســب و کارهــا وســازمان های دولـتی بر مبنای زیرساخت انفورماتیک درسراسـر جهـان ارائـه می دهیـم. بـرای ماپیگیـری مرسـولات ومتعاقبـا تمام فرآیندهـای لجسـتیکی درکسـب وکار شما بسیار مهم است. مامتعهدهستیم که به طور مداوم عملکرد خود را ارتقـا و بهبود بخشیده وفرصت هایی را برای بازارهـای نوظهورتجـارت درخـارج ازکشور معرفـی کنیـم .

چشم انداز ما

تی اکسپرس در افق 1405 در ارائه خدمات و راهکارهای لجستیک بین الملل یکی از پنج برند برتر ایرانی خواهد بود.

امیدواریـم بـا ایـن رویکرد،تـی اکسـپرس تبدیـل بـه یـک مرجـع اصلـی بـرای کلیـه محمولـه هـای بیـن المللـی اعـم ازکوریروکارگوشـود. مـا در جهانـی کـه کسـب وکارهـا دائـم درحـال تغییـر اسـت متعهدبـه همسـو بـودن باتجـارت جهانـی هسـتیم.

ماموریت ما

توسعه راهکارها و ارائه خدمات یکپارچه لجستیک بین‌الملل مبتنی بر زیرساخت های فناورانه.

ارزش‌های ما
  • تجربه بین المللی
  • خدمات یکپارچه دیجیتال مبتنی بر فن آوری‌های روز دنیا
  • آینده نگری
  • تیم و منابع انسانی با ارزش
  • انعطاف پذیری و صداقت
  • ارائه خدمات مشاوره حرفه ای توسط کارشناسان تی اکسپرس
  • خدمات منحصر به فرد و سفارشی
  • دسترسی آسان
  • شفافیت تجاری
  • ارائه دهنده راه حل برای کسب و کارها

تی‌اکسپرس به شکل گیری ارتباطات بین المللی کمک میکند.

تی‌اکسپرس مشتریان، کارمندان و شرکای تجاری موفق خود را، موفق تر می کند.

استعلام
X
تماس با کارشناسان
درخواست آنلاین حمل سریع کلیک کنید
+