درباره ما


ما به شکل گیری ارتباطات بین المللی کمک می کنیم.


تی اکسـپرس یـک شـرکت پیشـرو در ارائـه سـرویس های حمـل سـریع بیـن الملـل می باشـد کـه مســئولیت صادرات و واردات ســریع اسناد،مدارک، بســته ها و بارهــای تجــاری شــما را در شــبکه بیــن الملــل تحــت اکوسیســتم لجســتیک بــر عهــده دارد. اکوسیســتم لجســتیک هلدینــگ فاخــر با بیــش از 60 ســال تجربــه در زمینــه لجســتیک بــه بیــش از 1000 نقطــه در سراســر کشــور خدمــات ارائــه می دهــد.

تی اکسپرس خدمــات و راهکارهای لجستیک بین الملل را بــرای افراد،کســب و کارهــا وســازمان های دولـتی بر مبنای زیرساخت انفورماتیک درسراسـر جهـان ارائـه می دهد. بـرای تی اکسپرس پیگیـری مرسـولات ومتعاقبـا تمام فرآیندهـای لجسـتیکی درکسـب وکار شما از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین متعهد می‌باشد که به طور مداوم عملکرد خود را ارتقـا و بهبود بخشیده و فرصت هایی را برای بازارهـای نوظهورتجـارت درخـارج ازکشور معرفـی کند.

چشم انداز ما

تی اکسپرس در افق 1405 در ارائه خدمات و راهکارهای لجستیک بین الملل یکی از پنج برند برتر ایرانی خواهد بود.

امیدواریـم بـا ایـن رویکرد،تـی اکسـپرس تبدیـل بـه یـک مرجـع اصلـی بـرای کلیـه محمولـه هـای بیـن المللـی اعـم ازکوریروکارگوشـود. مـا در جهانـی کـه کسـب وکارهـا دائـم درحـال تغییـر اسـت متعهدبـه همسـو بـودن باتجـارت جهانـی هسـتیم.

ماموریت ما

• ارایه راهکارهای یکپارچه لجستیک بین الملل مبتنی بر زیرساخت های فناورانه
• حمل سریع مرسولات از و به ایران
• حمل کالاهای تجاری از و به ایران
• خدمات ارزش افزوده مرتبط با لجستیک بین الملل

ارزش‌های ما
 • طراحی راهکار بهینه متناسب با نیاز مشتری
 • خدمات یکپارچه دیجیتال مبتنی بر فن آوری‌های روز دنیا
 • آینده نگری
 • تیم و منابع انسانی با ارزش
 • انعطاف پذیری و صداقت
 • ارائه خدمات مشاوره حرفه ای توسط کارشناسان تی اکسپرس
 • خدمات منحصر به فرد و سفارشی
 • دسترسی گسترده و آسان
 • شفافیت خدمات تجاری
 • ارائه دهنده راه حل برای کسب و کارها
 • مشتری محوری
 • جلب رضایت حداکثری مشتری در خدمات پس از فروش

تی‌اکسپرس به شکل گیری ارتباطات بین المللی کمک می‌کند و مشتریان، کارمندان و شرکای تجاری موفق خود را، موفق تر می کند.

 

استعلام
X
تماس با کارشناسان
درخواست آنلاین حمل سریع کلیک کنید
+