fa
ورود / عضویت

شرایط و ضوابط حمل و نقل تی اکسپرس

به عنوان فرستنده هنگام استفاده از سرویس‌های تی اکسپرس شما از طرف خود و یا از طرف دریافت کننده محموله (گیرنده) و هر شخص دیگری که از این محموله ذینفع است، می پذیرید که این شرایط و ضوابط اعمال شود.
مرسولات غیر مجاز:
"محموله" به معنی تمام اسناد و یا بسته هایی است که تحت یک بارنامه حمل می شود و ممکن است با هر وسیله ای که تی اکسپرس انتخاب می کند، از جمله هوا، زمین و یا هر وسیله نقلیه دیگر حمل شود.
یک "بارنامه" شامل هر شناسه حمل و نقل یا سند تولید شده از طریق سیستم های خودکار تی اکسپرس یا سیستم حمل و نقل، مانند بر چسب، بارکد، صورتحساب یا اسناد حمل و نقل و همچنین هر نسخه الکترونیکی آن است
هر محموله بر اساس مسئولیت محدود که در اینجا مطرح شده حمل می شود اگر محموله فرستنده نیاز به حفاظت بیشتر داشته باشد، ممکن است ب توان با هزینه اضافی بیمه ترتیب داده شود. (برای اطلاعات بیشتر به مطلاب مندرج زیر مراجعه کنید.) "تی اکسپرس" به معنی هر یک از اعضای شبکه تی اکسپرس اکسپرس می باشد.
1 .ترخیص کالا از گمرک
تی اکسپرس می تواند هر یک از فعالیت های زیر را از طرف فرستنده یا گیرنده به منظور ارائه خدمات خود انجام دهد:
(1) کامل کردن اسناد، اصلاح کردن کدهای کالاها یا خدمات و پرداخت هر گونه مالیات و عوارض گمرکی، یا جریمه طبق قوانین و مقررات مربوط ه )"مقررات گمرکی"(،) 2 )اقدام به عنوان نماینده فرستنده برای اهداف گمرکی و نظارت بر صادرات و اقدام به عنوان تنها گیرنده به منظور تعیین یک کارگزار گمرک برای انجام امورگمرکی و ترخیص آن. )3 )ارجاع محموله به کارگزار گمرک گیرنده یا آدرسهای دیگر بر اساس درخواست هر فردی که در نظرتی اکسپرس در این رابطه ذیصلاح است.
2 .محموله های غیرقابل پذیرش
محموله ای غیرقابل پذیرش محسوب می شود اگر:
هیچ اظهارنامه گمرکی مورد نیاز بر اساس مقررات گمرکی ارائه و صادر نشده باشد.
این شامل کالاهای تقلبی، حیوانات، شمش، ارز، سنگهای قیمتی. سلاح، مواد منفجره و مهمات؛ جسد انسان؛ اقلام غیر قانونی مانند عاج و م واد مخدر می باشد.
در صورتیکه این موارد توسط یاتا )انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی( ICAO( سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی( ( ADR مقررات حمل و نقل جاده ای اروپا در مورد کالاهای خطرناک( یا سایر سازمان های مرتبط )"کالاهای خطرناک"( به عنوان مواد خطرناک، کالاهای خطرناک، کالاهای ممنوعه و محدود شده طبقه بندی شده است.
محموله هایی که آدرس آن نادرست یا به درستی مشخص نشده است یا بسته بندی آن معیوب یا برای حمل و نقل ایمن با مراقبت های معمولی نا مساعد است.
این مشمول موارد دیگری است که از نظر تی اکسپرس امکان حمل ایمن یا قانونی محموله وجود ندارد.
3 .محموله های قابل تحویل و غیر قابل تحویل
محموله هایی که نمی تواند به صندوقهای )پستی( PO و یا کد پستی تحویل داده شود. محموله هایی که به آدرس گیرنده که این آدرس توسط فرستنده مشخص شده، تحویل داده می شود اما لزوما به شخص دریافت کننده تحویل داده نمی شود. محموله هایی که دارای نشانی محل تحویل مرکزی هستند به همان محل تحویل داده می شوند.
اگر محموله غیرقابل تحویل همانظور که در بخش 2 توضیح داده شد، فرض شود ، یا ارزش آن از نظر اظهار گمرکی کمتر از ارزش واقعی اظهار شده باشد ، یا هویت و مکان گیرنده قابل شناسایی یا پیدا کردن نباشد یا گیرنده از تحویل یا پرداخت هزینه های گمرکی یا سایر هزینه های حمل و نقل خودداری کند،تی اکسپرس باید از تالش های معقول برای بازگرداندن محموله به فرستنده با هزینه فرستنده دریغ نکند. در غیر این صورت ممکن است محموله ترخیص شده، مورد استفاده قرار گیرد یا توسط تی اکسپرس بدون ایجاد هر تعهد و مسئولیتی برای فرستنده یا هر فرد دیگری فروخته شود، و پس از کسر هزینه های پرداختی بابت خدمات و هزینه های اجرایی، باقی عواید فروش به فرستنده برگردانده شود تی اکسپرس. حق دارد که هر گونه محموله را که هر قانونی مانع از بازگشت آن محموله توسط تی اکسپرس به گیرنده می شود و همچنین هر کالاهای خطرناک را از بین ببرد.
4 .بازرسی
تی اکسپرس حق دارد بدون اطلاع فرستنده برای ایمنی، امنیت، موارد گمرکی یا سایر دلایل قانونی از محموله بازرسی انجام دهد.
5 .هزینه های حمل و نقل
هزینه های حمل و نقل تی اکسپرس با توجه به وزن واقعی یا حجمی در هر قطعه محاسبه می شود و هر قطعه ممکن است مجددا وزن و دوباره توسط تی اکسپرس اندازه گیری شود تا این محاسبات تایید شود.
فررستده یا گیرنده هنگامی که تی اکسپرس از طرف گیرنده عمل می کند، باید برای تمام محموله ها یا هزینه های مالی دیگر یا عوارض گمرکی که توسط تی اکسپرس برای سرویسی که ارائه می دهد یا هزینه هایی را که تی اکسپرس برای حمل محموله فرستنده یا از طرف گیرنده متحمل می شود، پرداخت نماید. پرداخت عوارض گمرکی ممکن است قبل از تحویل محموله درخواست شود.
اگر تی اکسپرس از اعتبار خود با مقامات گمرکی استفاده می کند و یا هر عوارض گمرکی را از طرف گیرنده ای که حساب نزد تی اکسپرس ندارد، پرداخت می کند، تی اکسپرس حق دارد که هزینه آن را مطالبه کند.
6 .مسئولیت تی اکسپرس
1.6 مسئولیت تی اکسپرس در رابطه با هر محموله حمل شده هوایی )از جمله حمل و نقل جاده های فرعی یا توقف در مسیر( محدود به کنوانسیون مونترال و یا کنوانسیون ورشو می شود ، و یا در غیاب چنین کنوانسیون، به پایین ترین مقدار 1 )ارزش فعلی بازار یا ارزش اعلام شده، یا 2 )19حق برداشت ویژه SDR در هر کیلوگرم )حدود 00/26 دلار آمریکا در هر کیلوگرم( محدود می شود. این محدودیت ها نیز باید در مورد سایر انواع حمل و نقل اعمال شود، مگر اینکه حمل محموله ها بصورت زمینی انجام شود، که در این صورت حدود زیر نافذ خواهد بود
رای محموله های مرزی که بصورت زمینی حمل می شود ، مسئولیت تی اکسپرس به کنوانسیون بین المللی حمل و نقل جاده ای کالاها )CMR)به پایین ترین مقدار 1 )ارزش فعلی بازار یا ارزش اعلام شده محدود می شود و یا 33.8 3 )حق برداشت ویژه در هر کیلوگرم )حدود 00/14 دلار آمریکا در هر کیلوگرم( خواهد بود. . این حدود همچنین در غیاب حدود الزامی یا حداقل تعهدات در قوانین نافذ ملی راجع به حمل و نقل در رابطه با حمل و نقل جاده ای در سطح ملی اعمال خواهد بود.
اگر فرستنده این محدودیت ها را نا کارامد در نظر بگیرد، فرستنده باید اظهارنامه ای ویژه راجع به ارزش محموله تهیه کند و درخواست صدور بیمه مطابق بند 8 مطرح خواهد شد یا هماهنگی های لازم راجع به دریافت بیمه انجام خواهد شد.
مسئولیت تی اکسپرس صرفا فقط محدود به زیان و آسیب مستقیم به محموله ها و به حدود مشخص در هر کیلوگرم که در بخش 6 است، محدود می شود سایر انواع زیان یا خسارات )شامل و نه محدود به زیان در سود، درآمد، منافع یا موقعیت های تجاری آتی(، اعم از زیان یا خسارت ویژه یا غیر مستقیم، از این قاعده مستثنی خواهند بود، حتی اگر این زیان یا خسارت به سمع و نظر تی اکسپرس رسیده باشد.
6-2 تی اکسپرس اقدامات معقولی برای تحویل کالا را با توجه به زمانبندی تحویل تی اکسپرس انجام خواهد داد، اما این برنامه ها الزامی نیستند و بخشی از قرارداد را تشکیل نمی دهند. تی اکسپرس برای هیچ گونه خسارت یا زیان ناشی از تأخیر مسئول نیست، اما برای محموله های خاص، فرستنده می تواند مطابق مفاد و شرایط ضمانتنامه بازپرداخت وجه راجع به جبران تاخیر ادعا نماید؛
7 .مطالبات
کلیه مطالبات باید در مدت سی )30 )روز از تاریخی که تی اکسپرس محموله را دریافت کرده است، به تی اکسپرس ارائه شود، در غیر اینصورت تی اکسپرس هیچ گونه مسئولیتی ندارد. مطالبات محدود به یک ادعا در هر محموله می باشد، که مبلغ قابل پرداخت کامل و نهایی به ازای کلیه زیان ها یا خسارات مربوطه خواهد بود.
8 .بیمه محموله
تی اکسپرس ممکن است بتواند بیمه ای را که در رابطه با ضرر و زیان یا آسیب به محموله می باشد، پوشش دهد در صورتی که فرستنده به تی اکسپرس اعلام نماید که این شامل تکمیل کردن قسمت مربوط به بیمه در صفحه اول بارنامه یا سیستم های خودکار تی اکسپرس می باشد و مشتری حق بیمه مرب وط را پرداخت نماید. بیمه محموله ضرر و زیان یا خسارت غیر مستقیم و یا زیان یا خسارت ناشی از تاخیر را پوشش نمی دهد.
9 .شرایط خارج از کنترل تی اکسپرس
تی اکسپرس مسئولیتی در قبال هر نوع ضرر و زیان یا آسیب ناشی از شرایطی که خارج از کنترل تی اکسپرس است، نمی پذیرد. این موارد شامل و نه محدود به آسیب‌های الکتریکی یا مغناطیسی و یا پاک شدن تصاویر یا داده های الکترونیک یا عکس، اطلاعات ؛ هر گونه نقص یا ویژگی مربوط به ماهیت محموله، حتی اگر تی اکسپرس از آن مطلع باشد؛ هر گونه اقدام یا غفلت توسط فردی که در استخدام تی اکسپرس نباشد یا طرف قرارداد با آن نباشد - به عنوان مثال فرستنده، گیرنده، شخص ثالث، گمرک و یا دیگر مقامات دولتی؛" فورس ماژور " به عنوان مثال زمین لرزه، گردباد، طوفان، سیل، مه، جنگ، حوادث هوایی، تحریم، اعتصاب، اغتشاشات مدنی یا اقدام صنعتی می شود.
10 .ضمانت ها و مصونیت های تامین شده از جانب فرستنده
فرستنده در قبال حفظ مصونیت تی اکسپرس در برابر هرگونه زیان یا خسارت ناشی از قصور فرستنده در انجام ضمانت ها و تعهدات زیر مسئول است:
تمام اطلاعات ارائه شده توسط فرستنده و یا نمایندگان آن کامل و دقیق است.
• محموله جهت حمل مطابق بخش 2 فوق قابل قبول است؛
• محموله در مکان های امن توسط افراد قابل اعتماد آماده شده و در زمان آماده سازی، انبارش و تحویل به تی اکسپرساز دسترس افراد غیر م جاز به دور است؛
• فرستنده با تمام امور گمرکی قابل اجرا، واردات، صادرات، قوانین حفاظت از داده ها، تحریم ها، ممنوعیت ها و سایر قوانین و مقررات موافقت کرده است.
• فرستنده تمام موافقت های لازم را در ارتباط با داده های شخصی ارائه شده به تی اکسپرس از جمله اطلاعات گیرنده که ممکن است برای حمل و نقل، ترخیص و تحویل گمرکی، مانند آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه مورد نیاز است، فراهم کرده است.
11 .مسیریابی
فرستنده با تمام مسیر وتغییر مسیرها موافق است، از جمله ممکن است محموله از طریق مسیرهایی که در آن توقف موقت وجود دارد حمل شود.
12 .قانون حاکم
هر گونه اختلاف که در ارتباط با شرایط و ضوابط این قرار داد است، به نفع تی اکسپرس، به دادگاه قضایی دارای صلاحیت اجرایی و تحت حاکمیت قانون کشور مبدا محموله خواهد بود و فرستنده بدون چون و چرا تسلیم صلاحیت این محاکم خواهد بود ، مگر اینکه بر خلاف قانون جاری باشد
13 .تفکیک
عدم اعتبار یا عدم امکان اجرای هر ماده از این قرار داد بر سایر قسمتهای های این شرا یط و ضوابط تاثیر نخواهد داشت.
whatsapp

بله سایت ریسپانسیو هست...
اما وب‌سایت‌ها برای دیده شدن و خواندن ساخته شده‌اندنه برای تغییر سایز با مرورگر...